Dane spółki

Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.

01-864 Warszawa, ul. Jana Kochanowskiego 49,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS NR 0000055912
NIP 118-00-09-077, REGON 011565890,
kapitał zakładowy 60.532.400,00 PLN