Dane spółki

Agencja Kapitałowo – Rozliczeniowa S.A.

01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Żmija 19 A,
tel +48 22 639 88 35 ; fax +48 22 639 88 34
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS NR 0000055912
NIP 118-00-09-077, REGON 011565890,
kapitał zakładowy 60.032.400,00 PLN
email: biuro@akrsa.pl