Dane spółki

Agencja Kapitałowo – Rozliczeniowa S.A.

01-864 Warszawa, ul. Jana Kochanowskiego 49,
tel +48 22 639 88 35 ;
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS NR 0000055912
NIP 118-00-09-077, REGON 011565890,
kapitał zakładowy 60.032.400,00 PLN