ZARZĄD AGENCJI KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWEJ S.A. z/s w WARSZAWIE ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

Przetarg organizowany jest według reguł określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. Przedmiot sprzedaży: położony w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 19A lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość (prawo własności) o powierzchni 63,60 m.kw. oraz pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 20.60 m.kw. opisany w Księdze Wieczystej nr  WA1M/00543955/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do działki gruntu nr 79 na której znajduje się budynek oraz do części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie użytku właścicieli lokali w wysokości 54/10000 (prawo opisane w Księdze Wieczystej nr WA1M/00432718/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych).

Lokal obecnie wykorzystywany jest jako Punkt Opieki Plastusiowa Kraina Dominika Urzyczyn na podstawie umowy najmu z dnia 30.04.2018r. Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Sprzedawca informuje, że:

-nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

– nie jest objęta uchwałą dotyczącą obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz nie jest ustanowione prawo pierwokupu na rzecz Gminy.

2. Cena wywoławcza netto: 382 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)

Sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%.

Minimalne postąpienie: 4000 zł

Wadium: 38 200 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych).

3. Przetarg w formie ustnej (licytacja)  odbędzie się w siedzibie Sprzedawcy w lokalu przy ul. Zgromadzenia Żmija 19A, w dniu 10 maja 2019 roku.

Składanie i analiza wymaganych dokumentów, opisanych w pkt. 6 odbędzie się o godzinie 10.00, licytacja rozpocznie się o godzinie 11.00 w pokoju nr 1.

Wadium wnoszone wyłącznie w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 9 maja 2019 r. (dzień poprzedzający przetarg) , przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Z udziału w przetargu (jako oferenci) wyłączeni są członkowie zarządu Sprzedawcy i jego organu nadzorującego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Pełna lista podmiotów wyłączonych od udziału w licytacji zawarta jest w Regulaminie.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Sprzedawcy w Banku Santander Bank nr konta: 05 1090 1014 0000 0000 0301 4215 z dopiskiem na przelewie w rubryce „tytułem”: „przetarg – lokal mieszkalny nr 1”.

Wadium:

a. przepadnie na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą w kwocie minimalnej określonej dla postąpienia,

b. przepadnie na rzecz Sprzedawcy, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży ,

c. złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,

d. złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji, podlega zwrotowi bezpośrednio po licytacji lub unieważnieniu przetargu.

5. Przedmiot sprzedaży  można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 604 298 505) w dniach od 24.04-9.05.2019 r. W tym samym trybie można uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia lub umożliwienia samodzielnego pozyskania kopii dokumentów dotyczących przedmiotu sprzedaży.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a. wniesienie wadium w podany wyżej sposób oraz przedstawienie dokumentu potwierdzenia wpłaty wadium na rachunek bankowy sprzedawcy,

b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu sprzedaży, Wzór oświadczenia zawarty jest w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

c. przedłożenie Organizatorowi poniższych dokumentów:

-dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemców przedłożenia w tłumaczeniu przysięgłym na język polski dokumentów stwierdzających tożsamość potwierdzonych przez polski konsulat,

-pełnomocnictwa notarialnego, jeżeli oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych nabywających nieruchomość w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) lub oświadczenia o nabyciu nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ze środków pochodzących z majątku osobistego (jeśli dotyczy),

-w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego (nie starszego niż 3 m-ce) odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kompletu dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu ustnym,

-odpisu decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP lub oświadczenie o nadanym numerze NIP –z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

-w przypadku spółek odpis Umowy/Aktu założycielskiego Spółki i uchwałę właściwego kompetencyjnie organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,

-w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą za granicą, dokumentów potwierdzających status prawny i rejestrację.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP,

d. przedłożenie Organizatorowi oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz adres do korespondencji, na który należy odesłać inne dokumenty zebrane od oferenta zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, Wzór oświadczenia zawarty jest w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

7. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.

Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

8.Nabywca nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub do złożenia notariuszowi do depozytu, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, kwoty odpowiadającej cenie nabycia w celu wydania tej kwoty Sprzedawcy na poczet ceny nabycia. Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę.

9.Kancelarię notarialną wskaże wyłonionemu Nabywcy w Protokole z przetargu Sprzedawca. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.

10. Po zakończeniu postępowania Sprzedawca ustala termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i pisemnie wzywa nabywcę do stawienia się celem zawarcia umowy. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.

11. Poza ceną nabycia wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

12.Nabywca uiści Sprzedawcy opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w roku, w którym nastąpi sprzedaż, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony podpiszą umowę sprzedaży.

13. Po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nieruchomość zostanie wydana Nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

14. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie www.akrsa.pl oraz pod numerem telefonu 604 298 505.

15. Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz trybu sprzedaży można zadawać wyłącznie w drodze pisemnej składanej bezpośrednio na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres k.duszynska@akrsa.pl . Ostatnie pytanie może być zadane nie później niż w przeddzień przetargu do godziny 12.00.

16.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu lub jego części bez dokonania wyboru oferty oraz do odwołania przetargu.

Sprzedawca wskazuje, iż do zbycia przedmiotu sprzedaży może dojść wyłącznie po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Sprzedawcy.

17.W przypadku naruszenia przepisów Sprzedawca stwierdza unieważnienie przetargu

18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) RODO informujemy iż, administratorem danych osobowych pozyskanych od osób fizycznych w związku z prowadzonym postępowaniem jest Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.