Załącznik do ogłoszenia o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

1.Sprzedawca: Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Zgromadzenia Żmija 19A, 01-875 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 55912

2.Prowadzący przetarg: Agencja Kapitałowo  Rozliczeniowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Zgromadzenia Żmija 19A, 01-875 Warszawa

3. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającego osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego.

4. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie na wskazany w ogłoszeniu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego.

6. w przetargu nie mogą brać udziału:

a) członkowie zarządu Sprzedawcy i jego organu nadzorującego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

b) osoby, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

c) małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice osób o których mowa wyżej w punkcie a) i b),

d) osoby, które pozostają z osobami o których mowa wyżej w punkcie a), b) i c) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności; w szczególności osoby fizyczne będące w stosunku do w/w osób ich powinowatymi lub przysposobionymi lub korzystającymi z opieki w ramach rodziny zastępczej.

7. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy biorą udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.

8. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

Uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia poniższego oświadczenia:

Wzór oświadczenia

„Ja niżej podpisany, działający w imieniu i na rzecz ….. potwierdzam, iż zapoznałem  się i akceptuję stan prawny i faktyczny (techniczny) przedmiotu sprzedaży”

Niżej data i podpis

Ponadto Uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia poniższego oświadczenia:

Wzór oświadczenia

„Ja niżej podpisany, działający w imieniu i na rzecz …..wskazuję, iż zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przeze mnie  przetargu proszę dokonać na konto ……….., a dokumenty zebrane ode mnie  zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, proszę odesłać (o ile nie zostaną odebrane po zakończeniu przetargu) na adres …..”

Niżej data i podpis

9 Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

10. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień jest cena netto nieruchomości (bez podatku VAT). Po zakończeniu licytacji do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości należy doliczyć podatek VAT.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.

12. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

13. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg.

 14. Wyłoniony w przetargu nabywca, po zakończeniu licytacji, poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabywa nieruchomość.

Wzór oświadczenia:

„Ja niżej podpisany, działający w imieniu i na rzecz ….. potwierdzam, iż uczestnicząc w przetargu ustnym na nieruchomość ………… zaoferowałem najwyższą cenę za przedmiot przetargu w kwocie …zł netto.”

Niżej data i podpis

15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli: a. nikt nie przystąpił do przetargu b. żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

16. Niniejszy Regulamin jest jawny.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu przetargu za pomocą urządzeń audio i/lub video.

18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) RODO informujemy iż, administratorem danych osobowych pozyskanych od osób fizycznych w związku z prowadzonym postępowaniem jest Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.