Strona główna

Firma Spółki: Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna

Spółka używa skrótu AKR S.A.

Adres:            ul. Kochanowskiego 49, 01-864 Warszawa

Data rozpoczęcia działalności:                   1 lipca 1992 roku

REGON:                                                              011565890

NIP:                                                                      118-00-09-077

Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000055912 .